Graficul sesiunii iunie-iulie 2024 (Anii terminali LICENȚĂ și MASTER)

... în curând informații despre înscriere ...


Referat tip Geografie
Referat tip Geologie

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ, DIPLOMĂ, DISERTAŢIE și ABSOLVIRE

ACTE NECESARE (extras din regulament):

  1. fișă de înscriere;
  2. lucrare de licenţă/disertaţie, avizată de coordonatorul științific și însoțită de Declarația privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă/disertaţie (Anexa III);
  3. copie după certificatul de naştere;
  4. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
  5. copie după certificatul de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui / hotărâre de adopție, actul administrativ de schimbare a numelui, împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situații, conform Normelor pentru gestionarea datelor și documentelor privind examenul de finalizare a studiilor aprobate în ședința BECA din data de 10.06.2021 (dacă este cazul);
  6. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire - doar în cazul în care aceasta nu există deja în dosarul personal de la secretariat);
  7. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original (pentru examenele de disertaţie şi absolvire - doar în cazul în care aceasta nu există deja în dosarul personal de la secretariat);
  8. Atestatul de recunoaștere a diplomelor, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licență), acolo unde este cazul;
  9. Hotărârea Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin care se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior.
  10. chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului;

!!! Adeverința de absolvire se va elibera numai cu numele din certificatul de naștere, conform Ordinului nr. 4156/27.04.2020  

Hotărârea CF 2/08.02.2022 - Indicele de similitudine maxim admis

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geografie):

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geologie):