>>> Procedură eliberare adeverințe de absolvire

Programarea candidaților pentru susținerea lucrărilor:

LICENŢĂ

 (Verificați periodic programările de mai sus deoarece pot interveni modificări) 

DISERTAŢIE

(Verificați periodic programările de mai sus deoarece pot interveni modificări) 


Graficul sesiunii iunie-iulie 2024 (Anii terminali LICENȚĂ și MASTER)

Datele de susținere a Evaluării finale de la DPPD

Comisiile pentru examenul de licență/disertație


Înscrierea pentru susținerea examenului de licență/disertație se va face online, pe o platformă dedicată, în perioada 17-26 iunie 2024.

(Tutorial înscriere online)

Acces Înscrieri


Referat tip Geografie
Referat tip Geologie

REGULAMENT privind organizarea şi desfăşurarea EXAMENELOR de LICENŢĂ, DIPLOMĂ, DISERTAŢIE și ABSOLVIRE

ACTE NECESARE (extras din regulament):

  1. fișă de înscriere;
  2. lucrare de licenţă/disertaţie, avizată de coordonatorul științific și însoțită de Declarația privind autenticitatea conţinutului lucrării de licenţă/disertaţie (Anexa II);
  3. copie după certificatul de naştere;
  4. copie după un act de identitate (buletin/carte de identitate/paşaport, după caz);
  5. copie după certificatul de căsătorie / documentul care atestă schimbarea numelui / hotărâre de adopție, actul administrativ de schimbare a numelui, împreună cu documentele prevăzute pentru aceste situații, conform Normelor pentru gestionarea datelor și documentelor privind examenul de finalizare a studiilor aprobate în ședința BECA din data de 10.06.2021 (dacă este cazul);
  6. Diploma de Bacalaureat sau echivalentă, în original (pentru examenele de licenţă/diplomă, disertaţie şi absolvire - doar în cazul în care aceasta nu există deja în dosarul personal de la secretariat);
  7. Diploma de Licenţă şi Suplimentul la Diplomă/Foaia Matricolă în original (pentru examenele de disertaţie şi absolvire - doar în cazul în care aceasta nu există deja în dosarul personal de la secretariat);
  8. Atestatul de recunoaștere a diplomelor, eliberat de către Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor (bacalaureat/licență), acolo unde este cazul;
  9. Hotărârea Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin care se aprobă susținerea examenului de finalizare a studiilor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, pentru absolvenții altor instituții de învățământ superior.
  10. chitanţa de plată a taxei, în caz de repetare a examenului;

!!! Adeverința de absolvire se va elibera numai cu numele din certificatul de naștere, conform Ordinului nr. 4156/27.04.2020  

Hotărârea CF 2/08.02.2022 - Indicele de similitudine maxim admis

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geografie):

Teme și bibliografii pentru examenul de licență (departamentul Geologie):