Graficul de achitare a taxelor de şcolarizare conform rezoluţiei BECA 9756/25.09.2023:

Sem I:

 • Tranșa 1 – 50% - 13 noiembrie 2023
 • Tranșa 2 – 50% - 12 ianuarie 2024

Sem. II:

 • Tranșa 1 – 50% - 15 martie 2024
 • Tranșa 2 - 50% - 17 mai 2024

 

banner plata taxe on line web 300x200 negativ

 

Pentru plata prin bancă a taxelor în RON:

Pentru contabilizarea corectă a sumelor încasate prin virament a studenţilor şcolarizaţi cu taxă la învăţământul de zi se impune înştiinţarea acestora ca în momentul efectuării plăţii, să fie declarate corect următoarele date:

 • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal
 • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ
 • Denumirea corectă a tipului de taxă plătit
 • Contul şi banca -- RO39TREZ406504601X000730, Trezoreria Iaşi; Cod Fiscal 4701126
 • Contul şi banca -- RO68BRDE240SV89534452400 - orice sucursală BRD din ţară

Pentru plata prin bancă a taxelor în EURO:

 • Numele şi prenumele (cele înscrise în contractul de şcolarizare)
 • Codul numeric personal
 • Denumirea corectă a facultăţii / departamentului şi a formei de învăţământ
 • Denumirea corectă a tipului de taxă plătit
 • Contul şi banca -- RO84RNCB0175011093320186, BCR,  Cod Swift: RNCB ROBU

 


REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE LICENŢĂ


Art.71

TAXA DE ŞCOLARIZARE se achită fie integral, fie în rate, astfel:

Pentru semestrul I:

Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 31 octombrie;

Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 ianuarie.

Pentru semestrul al II-lea:

Tranşa I – 50% din taxa semestrială până la 15 martie;

Tranşa a II-a – 50% din taxa semestrială până la 15 mai.

Art. 27

Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:

a. studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului;

b. studentul nu a achitat taxele în termenele stabilite;

c. studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;

d. studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară;

e. studentul are mai mult de 5 discipline restante la încheierea ultimului an de studii (III sau, după caz, IV), dintre disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii pe care îl urmează;

f. studentul s-a retras de la studii.

Art.75

În cazul retragerii de la studii sau al întreruperii studiilor, studentul înmatriculat cu taxă, în funcţie de data la care a fost depusă cererea de retragere sau de întrerupere a studiilor, datorează Universităţii taxă de şcolarizare, după cum urmează:

- dacă cererea este înregistrată în intervalul 1 octombrie - 5 decembrie a anului universitar, va datora 25% din taxa de şcolarizare totală (jumătate din taxa aferentă semestrului I);

- dacă cererea este înregistrată în intervalul 6 decembrie - 15 martie, va datora 50% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I);

- dacă cererea este înregistrată in intervalul 16 martie - 15 mai, va datora 75% din taxa de şcolarizare totală (taxa aferentă semestrului I şi jumătate din taxa pentru semestrul al II-lea);

- dacă cererea este înregistrată după data de 15 mai, va datora taxa de şcolarizare integrală.

 


REGULAMENTUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE MASTER


Art. 40

Taxele de studiu se stabilesc de către Consiliile Facultăţilor, se aprobă de către Senat şi se achită astfel:

 1. 50 % din taxă în primele 15 zile calendaristice ale semestrului;
 2. 50% din taxă până cel târziu cu 10 zile calendaristice înaintea începerii sesiunii.

Art. 43

Exmatricularea are loc dacă studentul se află în una dintre următoarele situaţii:

 1. studentul are mai mult de 3 discipline restante la încheierea ultimului an de studiu dintre disciplinele obligatorii şi opţionale înscrise în planul de învăţământ al programului de studii urmat;
 2. studentul nu a achitat taxele în termenele stabilite
 3. studentul a fost dovedit că a încercat să promoveze examenele prin fraudă;
 4. studentul nu s-a înscris la cursuri înaintea începerii semestrului;
 5. studentul a săvârşit abateri grave de la disciplina universitară ;
 6. studentul s-a retras dela studii.