Facultatea de

Geografie și Geologie

Admitere 2017

(Pentru Doctorat sau Conversie profesională selectați din meniul lateral-stânga opțiunile corespunzătoare)

Metodologie-cadru din 15.12.2016 privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licență, de master și de doctorat

 

 

Domenii şi specializări (LICENŢĂ)

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

 • Domeniul Geografie
  • Geografie
  • Geografia turismului
  • Geografia turismului în limba franceză (Géographie du tourisme)
  • Planificare Teritorială
  • Hidrologie meteorologie
 • Domeniul Știința mediului
  • Geografia mediului
     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 • Domeniul Geologie
  • Geochimie
 • Domeniul Inginerie Geologică
  • Inginerie Geologică

Domenii şi specializări (MASTER)

DEPARTAMENTUL GEOGRAFIE

 • Domeniului Geografie
  • Turism și dezvoltare regională
  • Turism și dezvoltare regională în limba franceză (Tourisme et développement régional)
  • Riscuri naturale și amejarea teritoriului
  • Geomatică
 • Domeniul Știința mediului
  • Mediul actual și dezvoltare durabilă
     

DEPARTAMENTUL GEOLOGIE

 • Domeniul Geologie
  • Geochimia mediului
  • Geochimia mediului (în limba engleză)
 • Domeniul Inginerie Geologică
  • Geologie de sondă

 

   

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (LICENŢĂ)

 1. Diploma de bacalaureat (sau echivalentă cu acesta recunoscută de M.E.C.T.S (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune diploma de bacalaureat în copie legalizată şi o adeverinţa de la facultatea unde are actele în original);
 2. Foaia matricolă în original (sau copie legalizată dacă un candidat s-a mai înscris la o altă specializare)
 3. Certificat de naştere, în copie legalizată;
 4. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 5. Fotocopie după cartea de identitate;
 6. Adeverinţă medicală tip în care vor fi trecute de medicul de familie sau medicul şcolar antecedentele cronice, patologice şi psihice, MRF şi RBV ;
 7. Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);
 8. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 9. Fişa de înscriere;
 10. Dosar plic
 11. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere

Pentru candidaţii la specializarea GEOGRAFIA TURISMULUI-ÎN LIMBA FRANCEZĂ este necesar un Certificat de Competenţă lingvistică pentru limba franceză sau diplomă de competenţă lingvistică privind cunoaşterea limbii franceze sau diplomă în cazul absolvenţilor de licee bilingve – filiera francofonă 

 

ACTE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE (MASTER)

 1. Diploma de bacalaureat şi foaia matricolă din liceu, ambele în original;
 2. Diploma de licenţă şi suplimentul la diplomă (sau echivalenta acesteia-adeverinţa de absolvire), ambele în original (dacă un candidat nu depune la o specializare diploma în original, el va depune o adeverinţă de la universitatea/ facultatea unde are actele în original);
 3. Copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România);
 4. Certificat de naştere, în copie legalizată;
 5. Certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, în copie legalizată (dacă este cazul);
 6. Adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea, dacă este cazul);
 7. În cazul studenţilor/absolvenţilor/exmatriculaţilor de la un alt program de masterat: adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 8. În cazul absolvenţilor de studii universitare de licenţă aparţinând unei alte instituţii de învăţământ superior (alta decât Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi): adeverinţă din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și, numărul de semestre în care a beneficiat de bursă, dacă este cazul;
 9. 3 fotografii tip buletin de identitate;
 10. Fişa de înscriere
 11. Dosar plic
 12. Chitanţa de achitare a taxei de înscriere

Candidaţii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene, vor prezenta la înscriere, pe lângă documentele enumerate mai sus şi traducerea legalizată în limba română.

Candidaţii absolvenţi de studii universitare de licenţă de la Universităţile particulare vor prezenta, la înscriere, o dovadă a acreditării specializării absolvite (copie după un act legislativ).

precazare2

banner secretariat2

banner stagii de practica 300

Cantemir 2017

cantemir papers 2

logo pesd 2

smd2016