Rezumat

RO

Alunecările de teren ocupă 18% din suprafața Podișului Moldovei (areal colinar ce reprezentă 10% din suprafața țării, și peste 10% din populația României), reprezentând un fenomen cu caracter de hazard și risc pentru societatea umană și mediul acestei zone. Vârsta alunecărilor din acest areal este predominant holocenă, fără a se putea exclude vârsta pleistocen superioară a unora. Climatul uscat, atât în perioada holocenă, cât și astăzi a permis păstrarea în morfologie a unor evenimente cu magnitudini diferite, care arată în general o scădere către perioada actuală, și evoluția alunecărilor fosile prin reactivări ale cornișei sau ale masei alunecate. Pentru a se prognoza evoluţia şi frecvenţa temporală a fenomenelor de alunecare în acest areal este foarte importantă stabilirea unei curbe temporale de magnitudine-frecvenţă, care să îmbunătăţească actualul model de evoluţie şi să permită evaluarea hazardului la alunecări de teren, şi ulterior a riscului. Obținerea unei rezoluții temporale îmbunătățite este crucială pentru relevarea legăturii dintre intensitatea fenomenului de alunecare și schimbările climatice holocene, antropocene și viitoare. Prezentul proiect își propune utilizarea unor metode variate (datarea cu radiocarbon, datarea dendrocronologică a reactivării alunecărilor de teren, cartarea multitemporală utilizând imagini de teledetecție, catalogarea informațiilor istorice privind alunecările de teren și efectele lor, și cartarea lor) prin care să se poată releva cu o rezoluție mai bună curba de frecvență temporală a activității alunecărilor de teren în holocen și antropocen și modelul de evoluție al acestora. Această curbă, prin asociere cu inventarul spațial al alunecărilor de teren și susceptibilitatea spațială derivată din acesta permite estimarea hazardului la alunecări de teren, o etapă majoră pentru abordarea riscului la alunecări de teren pentru acest areal.

2018-2020

ENG

Landslides occupies 18% of the area of the Moldavian Plateau (a hilly area which represents 10% of the country, and over 10% of the population), being a hazard and risk for human society and the environment of the study area. The age of these landslides is predominantly Holocene, without being able to exclude some upper Pleistocene age. Dry climate, both during the Holocene period and today has allowed keeping the morphology of landslide events with different magnitudes, which generally show a decrease in magnitude to the current period, and the reactivation of fossil landslides at their scarps and landslide bodies. In order to forecast the evolution and temporal frequency of landsliding phenomena in this area is very important to establish a temporal magnitude-frequency curve, which will improve the current model of evolution and enable landslide hazard and subsequent risk assessments. An improved temporal resolution is crucial for revealing the link between the intensity of the landslide phenomenon and the holocene, antropocene and future climate change. This project proposes the use of various methods (radiocarbon dating, dendrocronological dating of lanfdslide reactivation, multi-temporal mapping using remote sensing images, cataloging information concerning historical landslides and their effects, and the mapping of these events) that can reveal with a better resolution the temporal frequency curve of landslides in the Holocene and Antropocene and their evolution model. This curve, in association with the spatial inventory of landslides and the spatial susceptibility derived from it, will allow the estimation of landslide hazard, a major step to address the landslide risk assessment for this area.

octombrie 2018 - octombrie 2020

Prezentare

Project leader

 • Lecturer Mihai NICULIȚĂ (26 August 1984) – mihai.niculita@uaic.ro.
 • Address: Faculty of Geography & Geology, Carol I Blvd., No 20A, 700505 Iași, Romania;
 • Telephones: 0232-201477 – office, 0742-824349– mobile.
 • Place of work: Lecturer, 19 February 2016 – present, „Al. I. Cuza” University of Iași, Faculty of Geography & Geology, Department of Geography.
 • Professional experience: GIS Technician (2006-2007), Teaching Assistant (2008-2013), Assistant Professor (2013-2016), „Al. I. Cuza” University of Iași, Faculty of Geography & Geology, Department of Geography.
 • Education and training: Bachelor Degree in Geography (2003-2007), Master Degree in Soil Science (2007-2009), PhD in Geography (the thesis, „A framework for geomorphometric analysis of landforms represented on digital surface elevation terrain models”- 2012 – is available online at http://www.geomorphologyonline.com/node/94), all at “Al. I. Cuza” University of Iași. Fields of competence: Geomorphology, Soil Science, Landslides, Soil Erosion, Sediment Yields, Digital Soil Mapping, Web Mapping, Tectonic Geomorphology, Fluvial Geomorphology.
 • Membership of national and international scientific societies: member of Romanian Association of Geomorphologists (2008-2016), International Association of Geomorphologists (2008-2016), Romanian Soil Sciences Society (2008-2016), International Union of Soil Sciences (2008-2016), European Geosciences Union (2013-2016), International Society of Geomorphometricians (2012- 2016), European Society for Soil Conservation (2016), Balkan Environmental Association (2016), International Terraced Landscape Alliance (2016), The European Association for the Conservation of the Geological Heritage (2016).
 • Diplomas and awards: Simion Mehedinți Award – Geomorphologic study of Pietricica Mountain, students' Geographical National Symposium, 11th Edition, 2004, Bucharest; 1st prize – Hydrogeomorphological considerations regarding Iasi Cuesta Front, students' Geographical National Symposium, 12th Edition, 2005, Bucharest.
 • Published papers: 1. The author of 3 books, 7 book chapters, 35 scientific articles (from which 19 as the first or the sole author): 4 in journals with ISI impact factor, 4 in ISI Proceedings, 17 in journals indexed in scientific databases, 4 in other publications, 17 indexed abstracts and 6 other abstracts. Research contracts: Contributor to 3 national research contracts aimed at: hydro-climatic and pedogeomorphologic risks of Bârlad river basin, sediment production in Trotuș river basin, educational web mapping technologies.
 • Citations: Google Scholar - 39 and H-index = 3, Scopus - 2 and H-index = 1, Web of Science - 1 and H-index = 1.
 • 1984

  Mentor

 • Personal information: Ioniță Ion (01 December 1949) - ion.ionita72@yahoo.com.
 • Addresses: Office - Faculty of Geography & Geology, Carol I Blvd., No 20A, 700505 Iasi, Romania; Telephones: 0232-201483 – office, 0745-119932 – mobile.
 • Place of work: Professor, 01 September 2001 – present, „Al. I. Cuza” University of Iași, Faculty of Geography & Geology, Department of Geography.
 • Professional experience: March 1974-30 August 2001, Central Research Station for Soil ErosionControl (CRSSEC) Perieni – Bârlad, Vaslui County, Romania Head of laboratory and scientific secretary of CRSSEC (1986-2001), Senior researcher by first degree (2001 - 1998), Senior researcher by second degree (1998 - 1990), Senior researcher by third degree (1990 - 1982), Scientific researcher (1982 - 1976), Soil Scientist (1976-1974) at County Office for Pedological and Agrochemical Studies, Bacău.
 • Education and training: Bachelor Degree in Geography (1967-1972, „Al. I. Cuza” University of Iași), Engineer – Agriculture (1977-1982, “Nicolae Bălcescu” Agronomical Institute of Bucharest), PhD in Geography („Geomorphological study of the land degradation within the middle Barlad catchment”- 1998, „Al. I. Cuza” University of Iași).
 • Fields of competence: Geomorphology, Soil Science, Soil Erosion Control, Gully Erosion, Landslides, Sedimentation.
 • Membership of national and international scientific societies: Member of the National Romanian Society for Soil Science (1975-2016), Member of the Executive Committee of the European Society for Soil Conservation (2000-2004), Member of the International Association of Geomorphologists, Vice-president of the Romanian Association of Geomorphologists (2003-2016), Member of the Royal Romanian Society for Geography, Founding member of the World Association for Sedimentation and Erosion Research (WASER) in 2004, Associate member of the Academy for Agriculture and Forestry Sciences - Bucharest (2010-2014), Member of the CNATDCU – Panel I – Earth Sciences Commission(2010-2016).
 • Diplomas and awards: 2002 - „Gheorghe Munteanu Murgoci” prize of the Romanian Academy for the book „Formation and development of the gullies within the Bârlad Plateau”. Published papers: four books, four book chapters, Guest Editor of a Special Issue in Natural Hazards Journal (Springer) published in 2015, 130 scientific articles, from which 9 in ISI journals. Research contracts: project manager of one CNCSIS grant and three sub-contracts for research projects between 2006-2016.
 • Citations: Google Scholar - 492 and H-index = 8, Scopus - 293 and H-index = 5, Web of Science - 230 and H-index = 4.
 • 1949

  Obiective

  RO

 • O.1 Obiectivul principal al proiectului este obținerea de datări ale alunecărilor de teren din Podișul Moldovei, pentru holocen și antropocen, pentru a îmbunătăți modelul de evoluție și recurență temporală a acestui fenomen, în scopul de a studia hazardul temporal al alunecărilor de teren.
 • Ca obiective specifice, sunt următoarele:
 • O.2.1 Identificarea siturilor alunecărilor de teren databile cu radiocarbon;
 • O.2.2 Identificarea siturilor alunecărilor de teren databile cu metoda dendrocronologică;
 • O.2.3 Identificarea alunecărilor de teren active în antropocen și cartarea spațială a fenomenelor active în ultimii 50-60 de ani;
 • O.2.4 Identificarea alunecărilor de teren recente și cartarea lor;
 • O.2.5 Creare curbei temporale de magnitudine-frecvență;
 • O.2.6 Crearea scenariilor de evoluție a alunecărilor;
 • O.2.7 Extrapolarea curbei de frecvență-magnitudine și a scenariilor de evoluție a alunecărilor la inventarul alunecărilor de teren din Podișul Moldovei și a nesiguranței asociate.
 • 2018-2020

  ENG

 • O.1 The main objective of the project is to obtain the dating of landslides from the Moldavian Plateau, for the Holocene and the Anthropocene period, in order to improve the temporal model of landslide evolution and recurrency, thus to be able to evaluate the temporal hazard to landslides.
 • As specific objectives we envisage:
 • O.2.1 The identification of landslide sites suitable for radiocarbon dating (covering the Holocene period) and the actual dating;
 • O.2.2 The identification of landslides sites suitable for dendrochronological dating of landslide events and the dating of the landslide reactivations in the last 2000 years;
 • O.2.3 The identification of active landslides in the Anthropocene and the spatial mapping of the phenomenon for the last 50 to 60 years, using aerial imagery;
 • O.2.4 The identification of recent/historical landslide events and their spatial mapping;
 • O.2.5 The creation of the temporal magnitude-frequency curve;
 • O.2.6 The creation of the scenarios of landslide evolution;
 • O.2.7 The extrapolation of the magnitude-frequency curve and of the scenarios of landslide evolution to the landslide inventory of the Moldavian Plateau and the associated uncertainty.
 • 2018-2020

  Rezultate

  RO

  În privința rezultatelor estimate, dorim să cartăm şi să obținem date privind vârsta alunecărilor de teren pentru 30 de areale, distribuite spațial la nivelul întregului Podiș al Moldovei sub forma unui (R1) inventar spațial, pentru a putea genera un (R2) inventar multitemporal al alunecărilor de teren holocene și antropocene din Podişul Moldovei. Pe lângă cele două baze de date spațiale, se va produce și (R3) o curbă temporală de frecvență-magnitudine și (R4) un model conceptual al evoluției alunecărilor de teren din Podișul Moldovei pentru holocen și antropocen. Cumularea bazelor de date menționate cu modelul de evoluție și cu curba frecvență-magnitudine va permite crearea (R5) scenariilor de hazard al alunecărilor de teren, la nivel regional, pentru întregul Podiș al Moldovei.

  2018-2020

  ENG

  Regarding, the estimated results, we envisage the mapping and dating of landslide age for 30 representative areas, distributed all over the plateau, in order to create (R1) a landslide inventory with the age of the landslides, and further (R2) a multitemporal inventory of the Moldavian Plateau for the holocene and the anthropocene. Beside the two spatial databases, (R3) a temporal curve of frequency-magnitude will be produced, and (R4) a conceptual model of landslide evolution will be produced for the Moldavian Plateau. Mixing the two spatial spatial databases and the two conceptual models will allow the creation of (R5) landslide hazard scenarios, at the regional scale of the Moldavian Plateau.

  2018-2020